Tenant Representation
TENANT REPRESENTATION

Från vad > till varför – Set Up erbjuder stöd i kontraktsfrågor med optimal konfiguration under hyreskontraktets livslängd som mål. Strategiskt fokus kopplar affärsmodell, verksamhetsmål, framtidsskript, krav och prioriteringar i en lokalstrategi med nuläge, framtid och handlingsplan.

Project Management
PROJECT MANAGEMENT

Från vision > till funktion – Set Up erbjuder bygg- och flyttprojektledning och är ett internt stöd i alla projektfaser. Kartläggning av verksamhetskritiska risker med identifiering av möjligheter, planering av resurser, målstyrning och metoder för att möta projekt-, kvalitets- och verksamhetsmål, lagkrav och författningar.

Change Management
CHANGE MANAGEMENT

Från risk > till möjlighet – Set Up erbjuder en helhet inom värdeskapande förändring med en lednings- och förändringsstrategi genom olika utvärderingsmodeller. Maximerad upptid nås genom ett komplett rutinprogram för gränssnitt, styrning och ledning, kommunikation och implementation.

Facilities Management
FACILITIES MANAGEMENT

Från support > till management – Set Up erbjuder en systemisk approach med FM som är uppdaterad att gränsöverskrida operationella och strategiska funktioner. Syftet är att nå ett framtidsförberett verksamhetsstöd redo att möta förändring i affärsmodell, marknad och organisation.

Med Set Up:s stöd inom Tenant Representation ser vi till att ni som hyresgäst får de bästa förutsättningarna för er verksamhet utifrån en långsiktig behovs –och kostnadsanalys av era lokaler, oavsett om ni tittar på en nyetablering eller är i behov av att flytta.

 

Vi tar fram och presenterar lämpliga lokalalternativ, belyser alla kostnader för varje alternativ, samt jämför de nya alternativen med ert nuläge. För att ni skall kunna ta ett – för er – korrekt beslut, sammanställer vi sedan all information så att ni överskådligt kan jämföra de olika alternativen ur ett behovs och kostnads perspektiv.

 

Vi erbjuder självklart även stöd i hyreskontraktsfrågor samt förhandling med hyresvärden. Vårt mål är ett ”bra” skrivet hyreskontrakt då det ofta är grunden till ett bra utfall i projektet, både ur ett ekonomiskt med också ett tids och nöjdhets – perspektiv. Genom att vi är med i ett tidigt skede kan man skapa synergier som resulterar i ett lyckat projekt.

Project Management för oss är att leda, våga ta beslut och att få alla kompetenser att arbeta mot ett gemensamt mål. Set Up har alltid flera medarbetare involverade i varje projekt/uppdrag, oavsett storlek för att kunna vara flexibla samt säkerställa kvalitet och kapacitet för alla projekt.

 

Vi leder och samordnar ert bygg –och/eller flyttprojekt från start till avslut. Set Up:s projektledare hjälper er att ta fram realistiska tids och budget prognoser, driver ert projekt framåt, är proaktiva och vana vid att arbeta efter högt ställda krav. Vi förebygger eventuella hinder genom goda administrativa rutiner, kontinuerliga projektmöten och väl utarbetade tidsplaner och aktivitetslistor. Allt enligt kvalitetsplan. Genom våra väl inarbetade interna system har vi kontroll över projektets tidsåtgång och budget.

 

Vårt mål är att ert projekt blir en produkt som ni, efter projektslut, kan ta över och leva med långsiktigt.

Förändring är inte ett hot eller en störning, utan en möjlighet till ett bättre resultat men hur man hanterar en förändring kan vara avgörande för ett företags framgång. Genom väl beprövade utvärderingsmodeller identifierar Set Up:s er organisations beteenden och tar fram en långsiktigt hållbar förändringsstrategi.

 

Många gånger är Change Mangement ett hårt arbete och en utmaning för hela företaget. Vårt mål är att alla i organisationen skall vara delaktiga och känna sig trygga i processen och därigenom utvecklas så att er förändringsresa skall leda till bättre effektivitet, mer lönsamhet samt nöjdare medarbetare och kunder.

Facility Management för oss är ett helhetsbegrepp som sträcker sig över flera arbetsområden och är en väsentlig funktion inom alla organisationer för att kärnverksamheten skall fungera på bästa sätt. Varje verksamhet är unik och behöver unika lösningar som inte baseras på en formatmall.
Set Up analyserar er organisations behov och utarbetar därefter en FM strategi som stödjer er verksamhet på bästa sätt och där kostnadseffektivitet är en styrande faktor som balanseras upp mot att verksamheten får rätt stöd vid rätt tidpunkt så att den aldrig påverkas negativt.

 

Vår utgångspunkt är att man kan automatisera upp till 90 % av det operativa arbetet genom att analysera funktionsbehoven, periodisera utförandet och finna enkla standardiserade beställningsfunktioner för plötsligt uppkomna behov. Vi hjälper er att ta fram styrdokument som t.ex. SLA för såväl interna som externa leverantörer för respektive service/tjänsteleverans där funktion, ansvarsområde, servicevolym, arbetstid, förväntad utförandenivå och responstider säkerställer kvalitet och funktionalitet till rätt pris som är förutsägbar över tid.

 

Vårt mål är att nyttja lokalens möjligheter i samverkan med servicefunktionerna samt finna en kostnadseffektiv lösning som adderar värden för er organisation.

”Förändring är inte ett hot eller störning,
det är en möjlighet till ett bättre resultat”

Värde genom hela hyreskontraktets livscykel

Set Up är din strategiska partner som hanterar allt från analys av lokalbehov, lokalsökning och omförhandling av hyreskontrakt till nyetablering, samlokalisering och återställande.

Genom att vara med tidigt i processen skapar vi ett helhetsperspektiv och från analys till genomförande arbetar vi med Er verksamhet genom hela förändringsprocessen och ser till att alla är med.

Vi förstår vikten av innovation och professionalism och genom rätt kompetens ser vi till att uppnå detta. Set Up kan förändring och vi synkroniserar den med er verksamhets behov och tar fram en strategi som möter era mål och er budget … Och vi har roligt under tiden.

Setup livscykel